Gamla Donationsmanualen

Organisationen För Organdonation i Mellansverige


Jourhavande transplantations-koordinator

telefon:

020 224 224


Kom ihåg

Råd gällande hela donationsprocessen kan fås av erfaren donationsansvarig läkare. Kontakten etableras via transplantations-koordinatorn.

 

 
        DONATIONSMANUAL OFO

FLIK

    0. INNEHÅLLSFÖRTECKNING


1. KONTAKTUPPGIFTER

1.1 Kontakt med jourhavande transplantationskoordinator

1.2 Övriga kontakter med transplantationskoordinatorerna

1.3 DOSS (Donationsspecialiserad ssk) i Stockholmsregionen


2. MÖJLIG DONATOR

2:1 Möjlig donator


3. PROVER, UNDERSÖKNINGAR OCH KLINISKA DATA

3:1-2 Prover, undersökningar och kliniska data

3:3 Provtagning inför donation

3:4 Inför donationsoperationen

3:5-6 Donatorskaraktärisering/Anamnes - Protokoll


4. FASTSTÄLLANDE AV TOTALHJÄRNINFARKT 

4:1-2 Protokoll för bestämmande av människans död  med hjälp av direkta kriterier

4:3 Processer i bakre skallgropen m.m.


5. SAMTYCKESREGLER

5:1-2 Samtyckesregler


6. NÄRSTÅENDE

6:1-2 Information till närstående

6:3 Exempel på annat medicinskt ändamål


7. VÅRD OCH BEHANDLING AV ORGANDONATOR PÅ IVA

7:1-5 Vård och behandling av organdonator på IVA

7:6-7 Vård av donator: hemodynamisk algoritm och polyuri algoritm


8. BARNDONATORER

8:1-4 Barndonatorer


9. PROTOKOLL ÖVER TILLVARATAGANDE AV ORGAN.

9:1 Journalhandling för donationsingrepp på avlidna


10. RÄTTSMEDICIN

10:1-2 Indikationer för och allmänt om rättsmedicinsk undersökning

10:3 Telefonnummer till de rättsmedicinska avdelningarna

10:4 Formulär: uppgifter som ska följa med till rättsmedicinsk obduktion

10:5 Blodprover inför rättsmedicinsk obduktion

 

11. DONATIONSOPERATIONEN

11:1-2 Inför donationsoperationen

11:3 Donationsoperationen - Handledning för anestesipersonalen

11:4 Donationsoperationen - handledning för operationspersonalen

11:5-9 Operationsteknik

11:10 Operations och anestesikoder


12. EFTER DONATIONEN

12:1 Efter donationen

12:2 Förslag till uppföljningssamtal för operations- och anestesipersonal


13. VÄVNADER

13:1 Kontakt med vävnadskoordinator

13:2-3 Donation av hornhinnor och hjärtklaffar

13:4 Donation av hud


14. LAGAR OCH FÖRESKRIFTER

14:1 Lagar och föreskrifter som rör donations- och transplantationsverksamheten


15. ANVÄNDBARA LÄNKAR


16. ANMÄLAN AV ALLVARLIGA AVIKELSER OCH BIVERKNINGAR

16:1 Anmälan av allvarlig avvikande händelse och biverkan

16:2-6 Bedömning av allvarlig avvikande händelse och/eller biverkan

16:7-8 Anmälningsformulär allvarlig biverkning

16:9-10 Anmälningsformulär allvarlig avvikande händelse

www.ofomellansverige.se 2015