Nyheter

Uppdaterad Nationell Donationspärm, DBD och DCD 2022-11-03

Donationspärmarna är nu genomgångna och uppdaterade enligt den uppdaterade Transplantationslagen samt nya protokollet för Kriterer för bestämmande av människans död. Innehållet är ivägskickat till tryckeriet och kommer att skickas ut till alla sjukhus inom kort.


Ny rutin med anledning av Covid-19 2020-03-17

Med anledning av det rådande läget med pandemi rekommenderar transplantationsenheterna i Sverige att alla organdonatorer skall genomgå test för SARS-CoV-2 före donationsingreppet. Detta bör tas i ett så tidigt skede som möjligt i processen för att svar på testet skall vara klart före donationen. Provtagning ska ske från både NPH och nedre luftvägarna. I de fall testet inte hinner svaras ut före donationsingreppet kan detta ändå genomföras under förutsättning att det inte finns några kliniska misstankar på att donatorn bär på smitta. Organ kan då erbjudas till mottagarenheter i Sverige som måste värdera erbjudandet ur ett risk/nytta perspektiv. Denna rutin kan komma att ändras med kort varsel.

Uppdaterat 5 maj 2020 med tillägget att en CT thorax ska utföras på donatorer för att utesluta Covid-19 infektion trots negativt testresultat.


Nationella Donationsmötet 2018

Det Nationella Donationsmötet 2018 genomfördes på Norrlands nation i Uppsala i januari.

En rapport från mötet finns sammanställd och du kan hitta den här.


Ny information angående organdonation i samband med rättsmedicinsk undersökning

Rättsmedicinalverket har skrivit hur man går tillväga i samband med eventuell organdonation då det skall göras en rättsmedicinsk undersökning. Se deras hemsida här.


Nytt PM hos Polisen

Polismyndighetens riktlinjer om åtgärder vid dödsfall som kan ha orsakats av yttre påverkan m.m. PM 2016:14 trädde i kraft 1:a maj 2016. I detta PM står det om "Donationsfrämjande åtgärder" saker att beakta vid donation av både organ och vävnader. Läs PM:et i sin helhet här


FRÄMJANDE AV ORGANDONATION

Ny vägledning från Socialstyrelsen februari 2015 finns att läsa här.

 Nyheter:

www.ofomellansverige.se 2015