Nyheter

Uppdaterad Nationell Donationspärm, DBD 2020-05-14

Den uppdaterade Donationspärmen har nu skickats ut till alla IVA och operationsavdelningar. Den finns även publicerad på webben, se Donationspärm.


Ny rutin med anledning av Covid-19 2020-03-17

Med anledning av det rådande läget med pandemi rekommenderar transplantationsenheterna i Sverige att alla organdonatorer skall genomgå test för SARS-CoV-2 före donationsingreppet. Detta bör tas i ett så tidigt skede som möjligt i processen för att svar på testet skall vara klart före donationen. Provtagning ska ske från både NPH och nedre luftvägarna. I de fall testet inte hinner svaras ut före donationsingreppet kan detta ändå genomföras under förutsättning att det inte finns några kliniska misstankar på att donatorn bär på smitta. Organ kan då erbjudas till mottagarenheter i Sverige som måste värdera erbjudandet ur ett risk/nytta perspektiv. Denna rutin kan komma att ändras med kort varsel.

Uppdaterat 5 maj 2020 med tillägget att en CT thorax ska utföras på donatorer för att utesluta Covid-19 infektion trots negativt testresultat.


Ny transplantationskoordinator på OFO Uppsala

Vi välkomnar Anneli Rask som började hos oss i Uppsala den 29 april 2019. Anneli är anestesisjuksköterska och har under många år jobbat på anestesikliniken på Akademiska sjukhuset, de senaste åren med utbildningsansvar.


Nationella Donationsmötet 2018

Det Nationella Donationsmötet 2018 genomfördes på Norrlands nation i Uppsala i januari.

En rapport från mötet finns sammanställd och du kan hitta den här.


Donationspärmen uppdateras 2019

En uppdaterad nationell version kommer att publiceras våren 2020 samt även nya uppdaterade "lathundar" att ha i fickan. Pärmen kommer då att ha samma utseende över hela landet men kommer fortsätta att innehålla små lokala variationer t. ex. provtagning.


Ny information angående organdonation i samband med rättsmedicinsk undersökning

Rättsmedicinalverket har skrivit hur man går tillväga i samband med eventuell organdonation då det skall göras en rättsmedicinsk undersökning. Se deras hemsida här.


Ny ordförande för OFOs Etikråd

Vi hälsar Professor Niels Lynöe karolinska Institutet välkommen som ny ordförande för rådet från och med augusti 2016.


Nytt PM hos Polisen

Polismyndighetens riktlinjer om åtgärder vid dödsfall som kan ha orsakats av yttre påverkan m.m. PM 2016:14 trädde i kraft 1:a maj 2016. I detta PM står det om "Donationsfrämjande åtgärder" saker att beakta vid donation av både organ och vävnader. Läs PM:et i sin helhet här


Vård och behandling av organdonator på intensivvårdsavdelning

Kapitlel 7 i Donationspärmen "Vård och behandling av organdonator på intensivvårdsavdelning"  är sedan december 2015 antaget av SFAI som en nationell riktlinje och kommer att finnas i alla regioners Donationspärmar.


FRÄMJANDE AV ORGANDONATION

Ny vägledning från Socialstyrelsen februari 2015 finns att läsa här.


EDHEP

Anmälan till OFO regionens EDHEP kurser görs numer via Vävnadsrådets hemsida här. Det går inte längre att "tinga platser" utan man måste ange ett namn på den som ska delta. Dessutom öppnas flera kuresr för anmälningar samtidigt så att man lättare kan välja den som passar bäst. 


Uppdaterade inplastade "fick manualer"

Nya uppdaterade lathundar att ha i fickan vid organdonation finns nu tillgängliga. Kontakta OFO Stockholm eller Uppsala för beställning.

 Nyheter:

www.ofomellansverige.se 2015