Aktiviteter och möten initierade av etikrådet

Donation från avlidna - Etiska aspekter, Rundabordsdiskussion utgående från donationsutredningens förslag


Den 30 september år 2015 kom donationsutredningens betänkande (SOU 2015:84) med en påföljande remissperiod fram till den 15 mars år 2016. Flera remissinstanser efterlyste en fördjupad analys av de etiska aspekterna av donationsutredningens förslag. Etikrådet vid organisationen för organdonation i Mellansverige (OFO) tog initiativ till en sådan fördjupad etisk analys genom ett rundabordssamtal, till vilket etikrådet inviterade representanter för Statens medicinsk-etiska råd (SMER), Läkarsällskapets etikdelegation, det nationella projektet för donation efter cirkulationsstillestånd  (DCD), Svensk förening för anestesi och intensivvård (SFAI), Svenska intensivvårdssällskapet (SIS) och Socialstyrelsen.


Under rundabordssamtalet fördes en diskussion om följande huvudteman: människovärdet, autonomi och informerat samtycke samt sluttande plan argument. Härefter följde en diskussion kring den praktiska tillämpningen av donationsutredningens olika förslag inklusive donation efter cirkulationsstillestånd i relation till de etiska analyserna. Rapporten sammanfattar de resonemang som fördes på mötet.


Rapporten har delgetts Socialdepartementet som ett underlag i det fortsatta arbetet med det kommande regelverket kring organdonation.


Rapporten finns att hämta här:

-Rapport, Donation från avlidna - etiska aspekter

-Bilaga till rapport, donation från avlidna - etiska aspekter
Aktiviteter och möten initierade av etikrådet

Etiska frågor


Har ni på din arbetsplats någon etisk fråga/dilemma inom ämnet organdonation?

Hör av er till någon av oss på OFO för vidarebefordran till OFO:s Etikråd.OFO Etikråd

20 år av verksamhet 1999-2019.

En sammanfattning av rådets aktiviteter finns här.

www.ofomellansverige.se 2015