Etikråd

Till OFO finns ett medicin-etiskt råd knutet som bistår i etiska frågor gällande donation och transplantation. Syftet med etikrådet är att stödja genomförandet och utvecklingen av donations- och transplantationsverksamheten i Sverige med huvudsakligt fokus på de etiska perspektiven av verksamheten.

 

Rådet har en fristående ställning men är tillsatt av Landstinget. Rådets uppgift är att bevaka donationsområdet, och på förfrågan samt eget initiativ vidta åtgärder som rådet finner lämpliga, för att stärka arbetet med organ- och vävnadsdonation i Mellansverige samt i övriga Sverige.   


Rådet sammanträder 2-3 ggr/år.
Ordförande: Niels Lynöe, senior professor Centrum för hälso och sjukvårdsetik, KI


Medlemmar: Stellan Welin, professor emeritus i bioteknologi och kultur

  Margareta Sanner, psykolog, Docent i samhällsmedicin

  Annika Tibell adj. professor medicinsk etik

  Stefan Ström Öl, intensivvårds läkare

  Gunnar Söderdahl, Öl. transplantationskirurgi

  Pål Föyn Jörgensen, Öl, transplantationskirurgi

  Catrin Johansson, Donationsspecialiserad sjuksköterska

  Linda Gyllström Krekula, Socionom, Ph Dr

                               Christina Andréasson, transplantationskoordinator, sjuksköterska

 

Etikråd

Etiska frågor


Har ni på din arbetsplats någon etisk fråga/dilemma inom ämnet organdonation?

Hör av er till någon av oss på OFO för vidarebefordran till OFO:s Etikråd.

www.ofomellansverige.se 2015